Algemene voorwaarden

 

1. Algemeen

1.1 Deze Leveringsvoorwaarden van paardenmagazines.nl zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot magazines die worden aangegaan via paardenmagazines.nl en worden geleverd door Media Primair B.V.

1.2 De klant wordt geacht door het aangaan van een overeenkomst via paardenmagazines.nl, deze voorwaarden te accepteren.

1.3 Media Primair B.V. garandeert dat het geleverde beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

1.4 De klant dient minimaal 18 jaar te zijn.

1.5 Media Primair B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden. Controleer deze voorwaarden daarom regelmatig. De laatste versie is te vinden op www.paardenmagazines.nl.

2. Aanbiedingen

2.1 Via paardenmagazines.nl biedt Media Primair B.V. losse nummers en abonnementen op tijdschriften aan.

A. Print abonnementen

Een print abonnement kan worden besteld door bij een aanbieding via paardenmagazines.nl de gevraagde gegevens in te vullen op het bestelformulier en akkoord te gaan met de voorwaarden van Media Primair B.V. De klant ontvangt via e-mail een bevestiging van de bestelling.
Een print abonnement wordt met Media Primair B.V. aangegaan voor de in de aanbieding opgegeven periode en wordt daarna – behoudens opzegging – automatisch verlengd, tenzij anders wordt vermeld in de aanbieding of voorwaarden.

Informatie over print abonnementen en wijze van opzeggen kan bij klantenservice worden opgevraagd, via de contactgegevens die vermeld staan in het colofon van het tijdschrift.

De uitgever is verantwoordelijk voor de verzending van het tijdschrift. Vragen over verzending en adreswijzigingen dienen rechtstreeks doorgegeven te worden aan Media Primair B.V.

Media Primair B.V. is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van de uitvoering van print abonnementen, waaronder het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen en/of problemen bij de verzending.

B. Losse tijdschriften

Media Primair B.V. levert losse tijdschriften via paardenmagazines.nl.

Voor losse tijdschriften geldt hetzelfde als hierboven beschreven voor abonnementen, met dien verstande dat slechts één nummer wordt geleverd.

Bij de aankoop van onze magazines geldt er geen herroepingsrecht (art. 6:230p f sub 7 BW).

3. Prijzen

3.1 Alle vermelde (abonnements)prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW.

3.2 Media Primair B.V. behoudt zich het recht voor de abonnementsprijs gedurende de looptijd van het digitale abonnement te wijzigen. Een wijziging van de abonnementsprijs wordt uiterlijk vier weken voordat deze van kracht wordt, in het colofon van het betreffende tijdschrift gepubliceerd.

4. Privacy en Wet Bescherming Persoonsgegevens

Media Primair B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van de klantgegevens die worden verzameld bij het aangaan van overeenkomsten met als doel om:

1) uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst met de klant

2) een administratie bij te houden van alle klanten en

3) relevante aanbiedingen te doen van Media Primair B.V.,

4) relevante aanbiedingen te doen van zorgvuldig geselecteerde derden (adverteerders).

Media Primair B.V. respecteert de privacy van klanten. De klant erkent op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling en verstrekking van zijn persoonsgegevens en het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en de klant gaat akkoord met het privacy- en cookie beleid van Media Primair B.V.

5. Klachten

De klant dient klachten zo snel mogelijk na het ontstaan ervan te melden aan Media Primair B.V. Media Primair zal de klacht in behandeling nemen en uiterlijk na drie weken bericht sturen aan de klant.

6. Aansprakelijkheid

Media Primair B.V. is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik door de klant van enig door Media Primair B.V. geleverd artikel. Media Primair B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van Media Primair B.V. gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van Media Primair B.V., tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van Media Primair B.V., maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen. De aanbiedingsvoorwaarden, waaronder prijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke druk- en zetfouten.

7. Overige bepalingen

Op deze Leveringsvoorwaarden is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

Deze Leveringsvoorwaarden treden in werking met ingang van 1 augustus 2015. Per die datum vervallen eerder gepubliceerde Leveringsvoorwaarden.